GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B

USŁUGI WZORCOWANIA INSTRUMENTÓW POMIAROWYCH

Proces kalibracji

Wszystkie nasze instrumenty są indywidualnie wzorcowane i adiustowane dla użytkownika końcowego podczas produkcji, aby zapewnić najwyższą dokładność pomiarową każdego dostarczonego systemu.Przed właściwym procesem wzorcowania wykonywanych jest pięć etapów wstępnej adiustacji.

Wzorcowanie fotometryczne i radiometryczne

Wzorcowanie rozkładu widmowego jest wykonywane, przed dostawą, dla każdego systemu ze spektroradiometrem. Umożliwia to dokładny pomiar różnych wartości bezwzględnych, takich jak luks, kandela lub lumen, również z wartościami radiometrycznymi w zależności od zainstalowanych akcesoriów pomiarowych.

Rozszerzone wzorcowanie widmowe UV i NIR

Nasze unikalne kompetencje i zaplecze pomiarowe pozwala na dokładne wzorcowanie widmowe począwszy od nadfioletu, w zakresach: UV-C 200 – 280 nm, UV-B 280 – 315 nm i UV-A 315 – 380 nm. W przypadku konkretnego oprzyrządowania możemy zaoferować rozszerzone wzorcowanie NIR od 780-2400 nm.

Nasze usługi wzorcowania

Oferujemy usługi wzorcowania składające się z wielu etapów wykonywanych w naszym laboratorium CARLO (Laboratorium Wzorcowania i Badań Promieniowania Optycznego).

Jak wygląda proces kalibracji?

Zobacz poszczególne kroki

Kompensacja prądu ciemnego

Przy różnych czasach i temperaturze integracji sensor typu CCD i CMOS stosowane w spektroradiometrach generują pewien poziom prądu ciemnego (szumu), nawet jeśli nie rejestrują żadnego promieniowania. Największy wpływ na poziom tego szumu ma temperatura samego sensora , ale także czas całkowania. Proces adiustacji charakteryzuje te właściwości i pozwala na kompensację zmian szumu tła w zależności od warunków podczas pomiaru.

Wzorcowanie odwzorowania długości fali

Każdy piksel matrycowego sensora spektroradiometru mierzy bardzo wąski fragment całego testowanego widma. Dlatego każdy z tych pikseli musi być precyzyjnie przypisany do długości fali, za którą jest odpowiedzialny. Procedura standardowo wykorzystuje widmo lampy niskociśnieniowej Hg-Ar. To widmo zawiera wiele wąskich pików o dokładnie znanej środkowej długości fali. Procedura porównuje odczyt z sensora ze znanym widmem pierwiastków i kompensuje przesunięcie długości fali każdego piksela.

Kompensacja światła rozproszonego

Pewna niewielka ilość światła, która wpada do spektroradiometru, jest odbijana w sposób niekontrolowany w jego układzie optycznym, więc dociera do sensora matrycowego z przypadkowych kierunków. To tworzy niepożądany sygnał mierzony w pewnych obszarach sensora, który nie jest rzeczywistym obrazem obserwowanego widma. Ta właściwość jest również zależna od długości fali. Procedura polega na charakteryzacji działania sensora poprzez pomiar wąskich zakresów widma ograniczonych przez filtry pasmowe w całym zakresie widmowym.

Adiustacja nieliniowości sensora

Odpowiedź elektryczna sensora na energię promieniowania nie jest liniowa. Podwojony poziom promieniowania powinien skutkować podwojeniem poziomu odczytu. Procedura porównuje odczyty z sensora z rzeczywistymi poziomami sygnału mierzonymi w wielu krokach w całym zakresie dynamiki.

Wzorcowanie widmowe

Zadaniem spektroradiometru jest pomiar promieniowania optycznego padającego na elementy światłoczułe detektora matrycowego odpowiadające każdej mierzonej długości fali w badanym zakresie widmowym. Zbiór otrzymanych wartości stanowi wynik pomiaru widmowego i pozwalana na obliczanie dokładnej wartości wielkości fotometrycznych, radiometrycznych oraz wielu innych parametrów opisujących mierzone promieniowanie optyczne. Celem procedury kalibracji spektroradiometru jest wyznaczenie dla każdego elementu detektora matrycowego relacji pomiędzy wskazaniami urządzenia a wartością rzeczywistą. Procedura ta polega na wykonaniu pomiaru wzorcowego źródła światła o znanym rozkładzie widmowym i porównaniu wyników z wartościami rzeczywistymi z certyfikatu wzorca. W zależności od kalibrowanego układu pomiarowego w procedurze wykorzystany może być widmowy wzorzec natężenia napromienienia, strumienia energetycznego bądź radiancji.

Usługi wzorcowania na miejscu u klienta

Wzorcowanie całkowitego widmowego strumienia świetlnego i mocy promieniowania są oferujemy także jako usługę u klienta. Dotyczy to głównie systemów z większymi kulami całkującymi i dedykowanych przyrządów pomiarowych. Taka usługa obejmuje bezwzględną adiustację strumienia widmowego, podczas gdy pozostałe kroki wstępne są realizowane jako parametry specyficzne dla modelu / typu.
Kalibracja CARLO obejmuje wszystkie etapy wzorcowania wykonywane indywidualnie.

Nieprzerwany łańcuch wzorcowań

Wzorcowanie widmowe GL Optic jest wykonywane w odniesieniu do VNIIOFI, NIST i PTB. Można to również prześledzić do innych krajowych jednostek miar (National Metrology Institutes) na całym świecie w oparciu o międzynarodowe przepisy o wzajemnym uznawaniu BIMP, organizacji międzyrządowej, za pośrednictwem której państwa członkowskie współpracują w sprawach związanych z naukami o pomiarach i normami pomiarowymi.

Wyślij zapytanie