FUNDUSZE UNIJNE

Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji

Projekt: „Opracowanie modułowej technologii pomiarów promieniowania optycznego w zastosowaniach laboratoryjnych i przemysłowych”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowej modułowej technologii do pomiarów promieniowania optycznego, następnie wdrożenie modułów w różnej konfiguracji do wytwarzanych przez wnioskodawcę urządzeń pomiarowych, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności firmy GL Optic.

Planowane efekty:

W efekcie prac B+R powstanie modułowa technologia, która będzie wykorzystana w produkcji:
1) udoskonalonych systemów do pomiarów optycznych (w tym spektrometry, kamery, goniometry, kule całkujące), które zostaną wyposażone w zależności od potrzeb w pojedyncze moduły wypracowane w wyniku projektu, które znacząco rozwiną funkcjonalności tych urządzeń;

2) nowych modułowych systemów do pomiarów optycznych – będą to zupełnie nowe produkty zbudowane w oparciu o modułową technologię opracowaną w wyniku realizacji projektu. Technologia modułowa będzie złożona z następujących modułów: m. stabilizacji termicznej, detektorów; m. konfiguracji toru optycznego; m. spektroradiometru UV; m. pomiaru matrycowego z pomiarem widmowym; m.programowy przetwarzania obrazu; m. komunikacji i sterowania.

Ww. moduły będzie można zastosować w różnej konfiguracji w urządzeniach wytwarzanych przez wnioskodawcę. Technologia ta pozwoli na znaczące udoskonalenie produkowanych urządzeń poprzez zwiększenie rozdzielczości optycznej spektroradiometrów, zmniejszenie niepewności pomiarowej poprzez zastosowanie stabilizacji termicznej, zwiększenie zakresu dynamicznego oferowanych urządzeń dzięki modułowi konfiguracji optycznej, ale również na wdrożenie nowych innowacyjnych rozwiązań i produktów jak np. systemu połączenia matrycowego pomiaru luminancji z pomiarem widmowym w zakresie od nadfioletu do podczerwieni. Poprawa jakości pomiarów w zakresie nadfioletu ma kluczowe znaczenie w ocenie zagrożenia fotobiologicznego oraz weryfikacji źródeł wykorzystywanych do dezynfekcji oraz zastosowań medycznych. Technologia modułowa umożliwi w łatwy i szybki sposób dostosowywanie urządzeń do potrzeb klientów. Funkcjonalności technologii to możliwość łączenia różnych układów pomiarowych w jeden system, poprawa dokładności pomiarów, uniwersalność zastosowania, ujednolicony system sterowania i komunikacji.

Odbiorcami nowych i udoskonalonych systemów pomiarowych będzie przemysł (działy B+R, kontrola jakości w przemyśle oświetleniowym, elektronicznym, oświetlenia specjalistycznego i samochodowego) oraz uczelnie i instytuty badawcze prowadzące badania w zakresie fotoniki.

Wartość projektu: 2 774 518,26 zł

Wkład z Funduszy Europejskich:  2 138 402,60 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1/2020 SS Duże/MSP/JN 4.

Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji

Projekt: „Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji.”

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0993/17

Okres realizacji: 2018-05-01 – 2020-06-30

Wartość projektu: 1 197 411,58 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR:  918 735,16 PLN

Projekt zakładał opracowanie systemu pomiarowego wykorzystującego promieniowanie optyczne z zakresu widzialnego promieniowania elektromagnetycznego. Efektem prac jest kompletny system do matrycowego pomiaru luminancji ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru oświetlenia drogowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 13201. System automatyzuje wiele czynności pomiarowych, co przyczynia się do skrócenia czasu ich trwania i uniknięcia błędów wynikających z czynnika ludzkiego. Opracowany system cechuje się odpornością na warunki zewnętrzne (IP54) i zawiera: bateryjne źródło zasilania, znaczniki do oznaczenia pola pomiarowego, optykę dostosowaną do szerokości pola pomiarowego, narzędzie do pomiaru odległości, oprogramowanie umożliwiające wygodne i szybkie uzyskanie wyników pozwalających na ocenę jakości oświetlenia drogi w czasie rzeczywistym, automatyczne rozpoznawanie konfiguracji układu optycznego, stabilizację temperatury pracy układu pomiarowego.

Utworzenie laboratorium wzorcowania optycznego i przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem realizacji wzorca promieniowania

Projekt "Utworzenie laboratorium wzorcowania optycznego i przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem realizacji wzorca promieniowania."

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 1.2.  Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Tytuł projektu:

Utworzenie laboratorium wzorcowania optycznego i przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem realizacji wzorca promieniowania

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest utworzenie innowacyjnego na skalę kraju laboratorium wzorcowania optycznego.

Projekt zakłada transfer pasywny, który obejmie wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej oraz transfer aktywny, który obejmie komercjalizację technologii na zasadach rynkowych.

Efekty projektu:

Realizacja projektu przyczyni się̨ do poprawy sytuacji pomiarów optycznych w kraju, a dostępność́ usług wzorcowania i kalibracji wpłynie na podniesienie jakości wykonywanych pomiarów w laboratoriach przemysłowych oraz ośrodkach naukowych, a także przyczyni się̨ do rozpowszechnienia praktyki wykonywania wysokiej jakości pomiarów optycznych jako etapu projektowania i produkcji sprzętu oświetleniowego.

Całkowita wartość projektu: 1 013 460,00 PLN

Kwota dofinansowania: 700 000,00 PLN