GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B

FUNDUSZE UNIJNE

Projekt pn. „Opracowanie modułowej technologii pomiarów promieniowania optycznego w zastosowaniach laboratoryjnych i przemysłowych”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Cele projektu:
Celem projektu jest opracowanie nowej modułowej technologii do pomiarów promieniowania optycznego, następnie wdrożenie modułów w różnej konfiguracji do wytwarzanych przez wnioskodawcę urządzeń pomiarowych, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności firmy GL Optic.
Planowane efekty:
W efekcie prac B+R powstanie modułowa technologia, która będzie wykorzystana w produkcji:
1) udoskonalonych systemów do pomiarów optycznych (w tym spektrometry, kamery, goniometry, kule całkujące), które zostaną wyposażone w zależności od potrzeb w pojedyncze moduły wypracowane w wyniku projektu, które znacząco rozwiną funkcjonalności tych urządzeń;
2) nowych modułowych systemów do pomiarów optycznych – będą to zupełnie nowe produkty zbudowane w oparciu o modułową technologię opracowaną w wyniku realizacji projektu. Technologia modułowa będzie złożona z następujących modułów: m. stabilizacji termicznej, detektorów; m. konfiguracji toru optycznego; m. spektroradiometru UV; m. pomiaru matrycowego z pomiarem widmowym; m.programowy przetwarzania obrazu; m. komunikacji i sterowania.
Ww. moduły będzie można zastosować w różnej konfiguracji w urządzeniach wytwarzanych przez wnioskodawcę. Technologia ta pozwoli na znaczące udoskonalenie produkowanych urządzeń poprzez zwiększenie rozdzielczości optycznej spektroradiometrów, zmniejszenie niepewności pomiarowej poprzez zastosowanie stabilizacji termicznej, zwiększenie zakresu dynamicznego oferowanych urządzeń dzięki modułowi konfiguracji optycznej, ale również na wdrożenie nowych innowacyjnych rozwiązań i produktów jak np. systemu połączenia matrycowego pomiaru luminancji z pomiarem widmowym w zakresie od nadfioletu do podczerwieni. Poprawa jakości pomiarów w zakresie nadfioletu ma kluczowe znaczenie ocenie zagrożenia fotobiologicznego oraz weryfikacji źródeł wykorzystywanych do dezynfekcji oraz zastosowań medycznych. Technologia modułowa umożliwi w łatwy i szybki sposób dostosowywanie urządzeń do potrzeb klientów. Funkcjonalności technologii to możliwość łączenia różnych układów pomiarowych w jeden system, poprawa dokładności pomiarów, uniwersalność zastosowania, ujednolicony system sterowania i komunikacji.
Odbiorcami nowych i udoskonalonych systemów pomiarowych będzie przemysł (działy B+R, kontrola jakości w przemyśle oświetleniowym, elektronicznym, oświetlenia specjalistycznego i samochodowego) oraz uczelnie i instytuty badawcze prowadzące badania w zakresie fotoniki.
Wartość projektu:
2 774 518,26 zł
Wkład z Funduszy Europejskich:
2 054 402,60 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1/2020 SS Duże/MSP/JN 4.

Projekt: „Sztuczna Inteligencja w oświetleniu AI-TWILIGHT”

Finansowane w ramach:
INDUSTRIAL LEADERSHIP – Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies (ICT)
Udział GL Optic
GL OPTIC we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Budapeszcie (BME) pracuje nad systemem przekrojowej charakteryzacji komponentów LED, tak aby wyniki umożliwiały uzyskanie pełnych informacji niezbędnych do uzupełnienia algorytmu modelującego parametry komponentów w systemie oświetleniowym ( z uwzględnieniem modelowania spektrum, trwałości dla różnych warunków pracy).
Założenia projektu
Kadra badawcza projektu o kryptonimie AI-TWILIGHT finansowanego ze środków UE połączy ze sobą dwa światy: wirtualny i fizyczny, aby wesprzeć rozwój innowacji w obszarze europejskiego przemysłu oświetleniowego.
W ramach projektu powstaną cyfrowe odpowiedniki źródeł światła LED wraz z elektroniką zasilającą, a także samouczące się modele wykorzystujące SI i techniki analityczne.
Celem kadry naukowo-badawczej jest upowszechnienie wykorzystania cyfrowych odpowiedników na wszystkich etapach projektowania oświetlenia, włączając projektowanie rozbudowanych systemów infrastruktury oświetleniowej.
Testy metod, modeli i narzędzi opracowanych w ramach projektu AI-TWILIGHT prowadzone będą dla rozwiązań z branży oświetlenia motoryzacyjnego, oświetlenia stosowanego w rolnictwie, a także oświetlenia ogólnego oraz ulicznego.
Cel projektu
Celem projektu o kryptonimie  AI-TWILIGHT jest stworzenie wielopoziomowego samouczącego się modelu LED oraz elektroniki zasilającej umożliwiającego predykcję działania całych systemów oświetleniowych w okresie użytkowania.
W celu realizacji niezbędne jest opracowanie standardowej metody szybkiego wykonywania przekrojowych testów na poziomie komponentów (LED), opomiarowanie zdefiniowanych aplikacji w czasie użytkowania, wykorzystanie istniejących danych pomiarowych oraz metod analitycznych.
Wartość projektu:
18 021 249,25 EUR
Wartość dofinansowania z UE:
5 187 309,15 EUR
Projekt koordynowany przez SIGNIFY NETHERLANDS BV

Projekt: „Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji.”

Numer umowy o dofinansowanie:
POIR.01.01.01-00-0993/17
Okres realizacji:
2018-05-01 – 2020-06-30
Wartość projektu:
1 197 411,58 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR:
918 735,16 PLN
Projekt zakładał opracowanie systemu pomiarowego wykorzystującego promieniowanie optyczne z zakresu widzialnego promieniowania elektromagnetycznego. Efektem prac jest kompletny system do matrycowego pomiaru luminancji ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru oświetlenia drogowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 13201. System automatyzuje wiele czynności pomiarowych, co przyczynia się do skrócenia czasu ich trwania i uniknięcia błędów wynikających z czynnika ludzkiego. Opracowany system cechuje się odpornością na warunki zewnętrzne (IP54) i zawiera: bateryjne źródło zasilania, znaczniki do oznaczenia pola pomiarowego, optykę dostosowaną do szerokości pola pomiarowego, narzędzie do pomiaru odległości, oprogramowanie umożliwiające wygodne i szybkie uzyskanie wyników pozwalających na ocenę jakości oświetlenia drogi w czasie rzeczywistym, automatyczne rozpoznawanie konfiguracji układu optycznego, stabilizację temperatury pracy układu pomiarowego.

Projekt "Utworzenie laboratorium wzorcowania optycznego i przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem realizacji wzorca promieniowania."

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski
Tytuł projektu:
Utworzenie laboratorium wzorcowania optycznego i przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem realizacji wzorca promieniowania
Cele projektu:
Celem realizacji projektu jest utworzenie innowacyjnego na skalę kraju laboratorium wzorcowania optycznego.
Projekt zakłada transfer pasywny, który obejmie wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej oraz transfer aktywny, który obejmie komercjalizację technologii na zasadach rynkowych.
Efekty projektu:
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy sytuacji pomiarów optycznych w kraju, a dostępność usług wzorcowania i kalibracji wpłynie na podniesienie jakości wykonywanych pomiarów w laboratoriach przemysłowych oraz ośrodkach naukowych, a także przyczyni się do rozpowszechnienia praktyki wykonywania wysokiej jakości pomiarów optycznych jako etapu projektowania i produkcji sprzętu oświetleniowego.

Całkowita wartość projektu:

1 013 460,00 PLN
Wartość dofinansowania:

700 000,00 PLN