FUNDUSZE UNIJNE

Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji

Projekt: „Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji.”

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0993/17

Okres realizacji: 2018-05-01 – 2020-06-30

Wartość projektu: 1 197 411,58 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR:  918 735,16 PLN

Projekt zakładał opracowanie systemu pomiarowego wykorzystującego promieniowanie optyczne z zakresu widzialnego promieniowania elektromagnetycznego. Efektem prac jest kompletny system do matrycowego pomiaru luminancji ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru oświetlenia drogowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 13201. System automatyzuje wiele czynności pomiarowych, co przyczynia się do skrócenia czasu ich trwania i uniknięcia błędów wynikających z czynnika ludzkiego. Opracowany system cechuje się odpornością na warunki zewnętrzne (IP54) i zawiera: bateryjne źródło zasilania, znaczniki do oznaczenia pola pomiarowego, optykę dostosowaną do szerokości pola pomiarowego, narzędzie do pomiaru odległości, oprogramowanie umożliwiające wygodne i szybkie uzyskanie wyników pozwalających na ocenę jakości oświetlenia drogi w czasie rzeczywistym, automatyczne rozpoznawanie konfiguracji układu optycznego, stabilizację temperatury pracy układu pomiarowego.

Utworzenie laboratorium wzorcowania optycznego i przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem realizacji wzorca promieniowania

Projekt "Utworzenie laboratorium wzorcowania optycznego i przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem realizacji wzorca promieniowania."

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 1.2.  Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Tytuł projektu:

Utworzenie laboratorium wzorcowania optycznego i przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem realizacji wzorca promieniowania

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest utworzenie innowacyjnego na skalę kraju laboratorium wzorcowania optycznego.

Projekt zakłada transfer pasywny, który obejmie wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej oraz transfer aktywny, który obejmie komercjalizację technologii na zasadach rynkowych.

Efekty projektu:

Realizacja projektu przyczyni się̨ do poprawy sytuacji pomiarów optycznych w kraju, a dostępność́ usług wzorcowania i kalibracji wpłynie na podniesienie jakości wykonywanych pomiarów w laboratoriach przemysłowych oraz ośrodkach naukowych, a także przyczyni się̨ do rozpowszechnienia praktyki wykonywania wysokiej jakości pomiarów optycznych jako etapu projektowania i produkcji sprzętu oświetleniowego.

Całkowita wartość projektu: 1 013 460,00 PLN

Kwota dofinansowania: 700 000,00 PLN