FUNDUSZE UNIJNE

Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji

Projekt: „Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji.”

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0993/17

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 30.04.2020 r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 658 509,00zł

Kwota dofinansowania: 1 283 053,35zł, w tym:

– na badania przemysłowe: 1 054 192,80zł

– na prace rozwojowe: 155 661,30zł

– na prace przedwdrożeniowe: 73 199,25zł

 

Projekt zakłada prace nad systemem pomiarowym wykorzystującym promieniowanie optyczne z zakresu widzialnej długości fal promieniowania elektromagnetycznego. Efektem prac będzie opracowanie kompleksowego systemu do matrycowego pomiaru luminancji ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru oświetlenia drogowego zgodnego z wymaganiami PN-EN 13201 w zastosowaniach laboratoryjnych
i przemysłowych.

Utworzenie laboratorium wzorcowania optycznego i przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem realizacji wzorca promieniowania

Projekt "Utworzenie laboratorium wzorcowania optycznego i przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem realizacji wzorca promieniowania."

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 1.2.  Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Tytuł projektu:

Utworzenie laboratorium wzorcowania optycznego i przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem realizacji wzorca promieniowania

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest utworzenie innowacyjnego na skalę kraju laboratorium wzorcowania optycznego.

Projekt zakłada transfer pasywny, który obejmie wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej oraz transfer aktywny, który obejmie komercjalizację technologii na zasadach rynkowych.

Efekty projektu:

Realizacja projektu przyczyni się̨ do poprawy sytuacji pomiarów optycznych w kraju, a dostępność́ usług wzorcowania i kalibracji wpłynie na podniesienie jakości wykonywanych pomiarów w laboratoriach przemysłowych oraz ośrodkach naukowych, a także przyczyni się̨ do rozpowszechnienia praktyki wykonywania wysokiej jakości pomiarów optycznych jako etapu projektowania i produkcji sprzętu oświetleniowego.

Całkowita wartość projektu: 1 013 460,00 PLN

Kwota dofinansowania: 700 000,00 PLN