Zapytanie ofertowe na usługę ekspercką

GL Optic Sp. z o.o. Sp. k. informuje o możliwości złożenia ofert na realizację usługi eksperckiej w dziedzinie matrycowego pomiaru luminancji w ramach projektu pn. „Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji”.


GL Optic Sp. z o.o. Sp. k. informuje o możliwości złożenia ofert na realizację usługi eksperckiej w dziedzinie matrycowego pomiaru luminancji w ramach projektu pn. „Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji na temat zapytania znajduje się na stronie POIR 1.1.1_zapytanie ofertowe_usługa ekspercka

Formularz ofertowy (wersja do wypełnienia) POIR 1.1.1_zapytanie ofertowe_usługa ekspercka_

Informacja o wyniku postępowania znajduje się pod linkiem Informacja o wyniku postępowania